U Rijeci uskoro novi način prikupljanja miješanog komunalnog otpada

U Rijeci uskoro novi način prikupljanja miješanog komunalnog otpada

- in RIJEKA I REGIJA
Foto. Ilustracija

Uredba određuje da se komunalni otpad od kućanstva prikuplja u tipiziranim – standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara

Riječki je gradonačelnik danas na Gradsko vijeće uputio Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju a prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Naime, Vlada RH donijela je Zakon o održivom gospodarenju, kao i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine. Cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava prikupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

KD Čistoća usklađuje poslovanje s odredbama Zakona

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave bile su dužne donijeti vlastitu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe, te uskladiti poslovanje davatelja javnih usluga, u ovom slučaju KD Čistoća, u skladu s odredbama Zakona, u istom roku.

Foto: Grad Rijeka

Uredbom su pak određena polazišta za donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i načinu gospodarenja komunalnim otpadom. Odlukom se određuje način odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, te između ostalog način i uvjeti određivanja i obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Grad Rijeka je za donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada proveo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na koji je stiglo 16, većinom načelnih primjedbi. Na temelju dvije primjedbe učinjene su intervencije u Prijedlogu odluke, koja se sada upućuje na Gradsko vijeće.

Vlada produžila rok za donošenje odluka

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, Vlada je sama produžila rok za donošenje odluka i usklađivanje sa zakonom, svjesna nespremnosti većeg dijela jedinica lokalne samouprave za njihovo pravodobno donošenje, tako da nikakvih penala neće biti.

„Što se Rijeke tiče, mi već 4 godine imamo oko 13.500 spremnika za prikupljanje komunalnog otpada, od kojih je polovica namijenjena za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini. Također, građanima su na raspolaganju reciklažna dvorišta na području Pehlina i u Mihačevoj dragi, kao i mobilna reciklažna dvorišta koja se sele po lokacijama, u dogovoru s mjesnim odborima”, kazao je gradonačelnik te dodao kako je novina u Odluci pravedniji način obračuna, budući da će se troškovi pružanja javne usluge određivati razmjerno količini predanog otpada i broju članova kućanstva.

“To je u mjestima sa obiteljskim kućama jednostavno primijeniti, dok će u višestambenim objektima to već biti složenije”, kazao je gradonačelnik.

Svaki će korisnik biti dužan u pisanom obliku dostaviti KD Čistoća izjavu o načinu korištenja javne usluge, a osiguravanje pojedinačnog korištenja javne usluge mora se provesti u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu te Odluke.

Spremnici moraju biti KD Čistoća

Što se spremnika za komunalni otpad tiče, oni će se trebati nalaziti u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno moraju biti smješteni tako da budu dostupni KD Čistoća. U slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik, postojat će mogućnost da korisnik pisanim putem zatraži pojedinačno korištenje javne usluge, što će KD Čistoća osigurati u primjerenom roku, ali o trošku toga Korisnika, sukladno cjeniku.

Uredba određuje da se komunalni otpad od kućanstva prikuplja u tipiziranim – standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje se primjereno broju osoba u kućanstvu.

O Uredbi o razvrstavanju komunalnog otpada više u ovom videu od 31. listopada 2017. godine.

Komentari